Duyurular Duyurular Bilirkişilik Başvuru Duyurusu

Bilirkişilik Başvuru Duyurusu

“Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı”nca “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. ve 2.madde hükümleri gereğince, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve yargı çevresindeki Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2012 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI :
a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmak,
ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvuru için ekteki form doldurularak, formda belirtilen ekleriyle birlikte 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen noktalara şahsen teslim edilecektir.

 

Başvuru Yerleri:

Ankara:Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ankara Adliyesi 4.kat 75 No’lu büro.

Çankırı: Çankırı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi/Çankırı Adliyesi.

Kırıkkale:  Kırıkkale Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Kırıkkale Adliyesi 5.kat 521 numaralı oda.

Başvuru formu için tıklayınız. (Ankara)

Başvuru formu için tıklayınız. (Çankırı)

Başvuru formu için tıklayınız. (Kırıkkale)

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
(1) Başvurular, komisyonca tutulacak kayda başvuranların adları, T.C. kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.
(2) Başvurular komisyon tarafından 15 Haziran 2012 Cuma gününe kadar değerlendirilir. Talebi reddedilenlerle, eksik belgesi olanlara ilanen tebliğ olunur.
(3) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için ilanen bir haftalık kesin süre verilir.
Yapılan değerlendirme sonucu 9 uncu maddede belirtilen belgelerin ihtara rağmen tamamlanmamış olması ya da başvuru sahibinin 7 nci maddedeki şartları taşımadığının tespiti hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.
(4) Talepleri uygun görülenlerin adları ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulacak liste en az yedi gün süre ile Ankara Adliyesi ilan panosuna asılır.
(5) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN :
Listeye kabul edilenlere, 02 / 07 / 2012 - 05 / 07 / 2012 tarihleri arasında “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. ve 2.madde hükümleri gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Adliye Yemekhane Salonunda yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI :
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 09 Temmuz 2012 tarihine kadar Ankara Adliyesi internet sitesi ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı’na gönderilecektir.

Duyuru metinleri için:

Ankara - www.ankara.adalet.gov.tr

Çankırı - www.cankiri.adalet.gov.tr

Kırıkkale - www.kirikkale.adalet.gov.tr