👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU, VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ DAVAMIZDA LEHİMİZE KARAR VERMİŞTİR.

01.04.2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in meslektaşlarımız aleyhine olan çeşitli maddelerine karşı avukatımız ile dava açmış ve bu maddeler yönünden YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI talep etmiştik.

Yönetmeliğin 21. maddesiyle değiştirilen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 80. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan;

“Aynı uygunsuzluğun bir yıl içerisinde iki defa tekrar etmesi halinde Bakanlıktan izinli perakende satış yerlerinin faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur, ruhsatları/izinleri askıya alınır, ürün satmaları engellenir, ürünler yediemine alınır. Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda ruhsatları/izinleri iptal edilir ve bir yıl boyunca yeni ruhsat/izin verilmez. Ürünler satın alındığı pazarlama izin sahibi ya da ecza deposuna veya bir başka perakende satış yerine Bakanlık izni ile devir edilir, altı ay içerisinde iade edilmeyen ve devredilmeyen ürünler masrafı sahibine ait olmak üzere imha edilir. Eczaneler hakkında Sağlık Bakanlığı bilgilendirilir”

düzenlemesinin, Anayasa ile güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olduğu gerekçemizin aynen kabulüyle Danıştay 10. Dairesince Yürütmesi Durdurulmuştu.

Yürütmeyi Durdurma kararına Bakanlık itiraz ettiğinden konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gitmişti. Danıştay İDDGK, Bakanlık itirazını yine dava gerekçelerimize uygun olarak reddetmiştir.

Zira kanun ihlale tek bir ceza verirken, kanun öngörmediği halde ikinci ihlalde izin/ruhsat iptalini yönetmelikle getirmek bahsettiğimiz ilkelere aykırıdır.

Ayrıca davamız ile yönetmelikteki 

“Bu madde kapsamında veteriner tıbbi ürün üretim yerlerine izin verilmesi ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir.”

kuralı da Danıştay 10. Daire tarafından, yasayla Bakanlığa verilen yönetmelik ihdas yetkisinin Genel Müdürlüğe devredilemeyeceği, Yönetmelik ile düzenlenecek bir alanın da Talimat ile düzenlenemeyeceği gerekçeleriyle durdurulmuştu. Bakanlığın bu karara itirazları da İDDGK tarafından reddedilmiş oldu.

Böylece her iki maddenin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI kesinleşmiş oldu.

Kararın meslek camiasına hayırlı olmasını diliyoruz 10.06.2021

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

İZMİR  VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Bir yanıt yazın