👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

FİİLİ HİZMET ZAMMI İLE İLGİLİ HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Bilindiği gibi 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanun’un 40. Maddesi, Bakanlıkça dar ve teknik yorumlanarak, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen, kamuda çalışan Veteriner Hekimlerin FİİLİ HİZMET ZAMMI alması engellenmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ DE, 15.12.2006 TARİHLİ 2006/111 E. , 2006/112 K. SAYILI  KARARINDA, VETERİNER HEKİMİN FAYDALANDIĞI FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN BEŞERİ HEKİMLERİN YARARLANAMAMASINI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULMUŞTU.  Karar şu temel gerekçeye dayanmakta idi: ”Hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışan veteriner, vazife gören memur ve hizmetliler fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına karşın, insan sağlığı konusunda çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin de bu zamdan yararlandırılmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır. Çünkü, doktor ve diğer sağlık personeli de benzer tehlikelerle yüz yüze bir çalışma yaşamı sürdürmektedirler?

            Yukarıdaki Anayasa Mahkemesi Kararı, 2006 yılında Hayvan sağlığı ile mücadele eden veteriner hekimlerin fiili hizmet zammından yararlanmasına rağmen diğer sağlık personellerinin bu zamdan yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı görmüştür. Ve söz konusu madde iptal edilmiştir. Kanun Koyucu bu iptal kararı sebebiyle yeniden madde düzenleme yaparken, bu kez beşeri hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını fiili hizmet zammından yararlandırmış fakat veteriner hekimleri yeniden zikretmemiştir.  Yasa koyucunun, Anayasa Mahkemesi kararına fiilen ve hukuka aykırı biçimde direndiği, veya kararı dolandığı anlaşılmaktadır. Bu düzenleme, tam da Anayasa Mahkemesinin iptal sebebi olan SAĞLIK HİZMETLERİ ARASINDA EŞİTLİK SAĞLANMASI GEREKTİĞİ gerekçesini yeniden ihlal etmektir.

Ancak, Medeni Kanunun Birinci maddesine göre, ?Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır?. Yani bir hukuk kuralının uygulanması konusunda uyuşmazlık olduğunda kanunun ”sözünün ve özünün” incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme çeşitli yorum yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla kanunun uygulamasında salt lafzi yorum yapılamaz. Tarihsel, amaçsal ve sistematik yorumlarla birlikte kanun metni incelenmelidir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun taslak gerekçesi incelendiğinde maddede düzenlenen mesleklerin ağır ve yıpratıcı iş olması sebebiyle aldıkları ödemelerin artırılması amaçlandığı görülecektir.

Ayrıca veteriner hekimler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Maddesi III. Bendinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıf başlığı kapsamında ”Sağlık hizmetlerinde ( Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip , diş tabibi, eczacı ve veteriner hekim gibi memurlar ile…” şeklinde devam eden maddede Veteriner Hekimler de sağlık hizmetleri sınıfına dahildir. Dolayısıyla kanunun amaçsal yorumunda sağlık çalışanlarının ağır ve yıpratıcı bir iş tanımı olmaları sebebiyle ödenmesi amaçlanan fiili hizmet zammının diğer sağlık çalışanları gibi zorlu bir eğitimden geçen ve ağır ve yıpratıcı bir iş yüküne sahip olan ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil olan, veteriner hekimlerin de madde kapsamında fiili hizmet zammından yararlandırılmaları gerektiği açıktır.

            Bu nedenlerle, üyemiz ve meslektaşımız Salih IŞIK üzerinden, fiili hizmet zammı ödenmesi talebinin reddi üzerine odamız hukuk müşavirini yetkilendirerek açtığımız davada, lafzi olarak Veteriner Hekimlik mesleğini ifade etmeden yapılan meslek aleyhine sınırlayıcı düzenlemenin ANAYASAYA AYKIRILIĞI iddia edilerek maddenin iptal edilmesi için ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME talebinde bulunulmuştur. Her ne kadar yerel İdare Mahkemesi bu aşamada davayı reddetse de, karar istinaf edilmiş olup Bölge İdare Mahkemesinden sonuç beklenmektedir. Sonucun aleyhe olması durumunda ise mesele ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU ile taşınacaktır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz? 01.10.2021

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Bir yanıt yazın