1. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASININ HAZIRLANMA AMACI

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (bundan sonra “AVHO” olarak anılacaktır.) tarafından AVHO kişisel veri işleme envanterine uygun olarak hazırlanmıştır. Politikanın hazırlanma amacı 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi; tüzel kişilik bünyesinde kişisel veri saklama ve periyodik imha sürelerinin ortaya konulması; kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarının, birimlerinin ve görev tanımlarının belirlenmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

 • TANIMLAR
KISALTMATANIM
“Açık Rıza”Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
“İlgili Kullanıcı”Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
“İmha”Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
“Kanun”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
“Kayıt Ortamı”Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
“Kişisel Veri”Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
“Kişisel Veri İşleme Envanteri”Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
“Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi”Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
“Kişisel Verilerin İşlenmesi”Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
“Kişisel Verilerin Silinmesi”Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
“Kişisel Verilerin Yok Edilmesi”Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
“Kurul”Kişisel Verileri Koruma Kurulu
“Periyodik İmha”Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
“Politika”Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
“Sicil”Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili.
“AVHO”Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası.
“Veri Kayıt Sistemi”Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
“Veri Sahibi”Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
“Veri Sorumlusu”Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi  
“Yönetmelik”Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, AVHO tarafından Kanun ve diğer mevzuata uygun bir şekilde ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınarak aşağıdaki fiziki ve elektronik ortamlarda saklanmaktadır:

 • Fiziki Kayıt Ortamları

Birim Dolapları

Arşiv

 • Elektronik Kayıt Ortamları

Personel bilgisayarları

Sunucular

Yazılımlar (Bordro programları, İşyeri hekimi programı)

Çıkartılabilir bellekler (USB vb.)

Yazıcı, tarayıcı, faks makinesi

Mobil cihazlar (Telefon, tablet vb.)

Optik diskler (CD, DVD vb.)

EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR Y

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

AVHO bünyesinde kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmekte ve saklanmaktadır:

 • 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümleri çerçevesinde veteriner hekimlerin AVHO’ya yazılma ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre veteriner hekimlerin AVHO’ya üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu hükümleri kapsamında AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması,
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmeliği hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

AVHO tarafından hukuka uygun olarak ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınarak saklanan kişisel veriler aşağıdaki sebeplerin ortaya çıkması halinde re’sen ya da veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir:

 • Kişisel veri saklama faaliyetinin veri sahibinin açık rızasına dayandığı hallerde açık rızanın geri alınmış olması
 • Kişisel verilerin saklanma amacının gerçekleşmiş, imkansızlaşmış ya da diğer herhangi bir yolla ortadan kalkmış olması
 • Kişisel verilerin saklanmasına dayanak teşkil eden mevzuat hükümlerinin değişmesi ya da yürürlükten kalkması
 • Kanun’un 5. maddesinde yer alan işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkmış olması
 • Veri sahibinin AVHO’ya usulüne uygun olarak ilettiği kişisel verilerinin imhasına ilişkin talebinin AVHO tarafından haklı görülmesi ve olumlu sonuçlandırılması
 • AVHO’nun, veri sahibi tarafından kişisel verilerinin imhası talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması.
 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler, AVHO tarafından 6698 sayılı Kanun ile diğer mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler kararına uygun olarak aşağıdaki sebeplerle dahilinde saklanmaktadır:

 • Veri sahibinin açık rızasının elde edilmiş olması
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasının kanunlarda öngörülmüş olması
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin saklanmasının kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi için gerekli olması.

AVHO tarafından 6698 sayılı Kanun ile diğer mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler kararına uygun olarak saklanan özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki sebeplerin ortaya çıkması halinde re’sen ya da veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir:

 • Özel nitelikli kişisel veri saklama faaliyetinin veri sahibinin açık rızasına dayandığı hallerde açık rızanın geri alınmış olması
 • Özel nitelikli kişisel verilerin saklanma amacının gerçekleşmiş, imkansızlaşmış ya da diğer herhangi bir yolla ortadan kalkmış olması
 • Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına dayanak teşkil eden mevzuat hükümlerinin değişmesi ya da yürürlükten kalkması
 • Kanun’un 6. maddesinde yer alan işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkmış olması
 • Veri sahibinin AVHO’ya usulüne uygun olarak ilettiği özel nitelikli kişisel verilerinin imhasına ilişkin talebinin AVHO tarafından haklı görülmesi ve olumlu sonuçlandırılması
 • AVHO’nun, veri sahibi tarafından özel nitelikli kişisel verilerinin imhası talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması.
 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ

AVHO’da yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmekte olup bu kapsamdaki kişisel veriler mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmaktadır. Bunlar;

 • 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği
 • 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
 • Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
 • Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik,
 • Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmelik,
 • 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2. maddesine göre a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi; c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgilinin açık rızasına ihtiyaç duyulmaksızın;
 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/1. maddesine göre ilgilinin açık rızası vasıtasıyla.
 • VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla AVHO tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • İdari Tedbirler

AVHO’nun aldığı idari tedbirler şunlardır:

 • AVHO, Kanun ve diğer mevzuata uygun olarak kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerini belirler; Kanun’un ve belirlenen politikaların uygulanmasının temini için tüzel kişiliği bünyesinde düzenli denetim çalışmaları yürütür.
 • AVHO, kişisel verilerin korunması konusunda bilgili personel istihdam eder. Personellerine yönelik kişisel verilerin korunması hukuku eğitim programları düzenler ve farkındalık çalışmaları yürütür.
 • AVHO, kişisel veri aktarım faaliyetlerinde kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile veri paylaşım sözleşmesi imzalar ve veri güvenliğini sağlar.
 • AVHO, saklanan kişisel verilere erişim yetkisini yalnızca tüzel kişilik bünyesindeki görevi gereği yetkili personel ile sınırlandırır.
 • AVHO, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde ihlali veri sahibine ve Kurul’a gecikmeksizin bildirir.
  • Teknik Tedbirler

AVHO, teknik tedbirler kapsamında;

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
 • Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli yöntemler ile korunur.
 • PERİYODİK İMHA SÜRESİ

AVHO, işbu Politikada belirlenen saklama süresinin dolması ile imha yükümlülüğünün ortaya çıkmasını takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder ya da anonim hale getirir.

Periyodik imha, yılda iki kez 6 aylık aralıklarla olmak üzere Mart ve Eylül aylarında gerçekleştirilir.

 • KAYITLARIN SAKLANMASI

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, mevzuatta belirtilen veya işlem için gerekli olan süre boyunca saklanır.

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Veri KategorisiVeri Saklama Süresi
1-KimlikMevzuata göre sınırsız süre ile saklananlar dışında hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 15 yıl
2-İletişimMevzuata göre sınırsız süre ile saklananlar dışında hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
3-Özlükİş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
4-Hukuki İşlem Kişisel VeriHukuki işlemin kesinleşmesinden itibaren 20 yıl
5-Fiziksel Mekân Güvenliği1 Yıl
6-İşlem Güvenliği18 Ay
7-FinansHukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
8-Mesleki Deneyimİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
9-Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kişisel VeriHukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl
10-Sağlık Bilgileri Özel Nitelikliİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
11-Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Özel Nitelikliİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
12- Oda Üyelerinin İşyeri BilgisiSicil kaydı devam ettiği süre ile sınırlı
13- Üyelerin Oda Sicil Bilgileri Kişisel VeriMevzuat gereği süre sınırı olmaksızın.
 1. PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV TANIMLARI TABLOSU

AVHO tüm birimleri ve çalışanları politika kapsamında yer almaktadır. AVHO, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimlere sorumluluk yüklemiş olup bu sorumluluklar aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

UNVANGÖREV TANIMI
Ankara Veteriner Hekimler Odası Kişisel Verileri Koruma Komisyonu (AVHOKVK)Politikanın hazırlanması, güncellenmesi, yürütülmesi, uygulanması için teknik çözümlerin oluşturulması ve yayınlanması, çalışanların politika ile uyumlu olmasından sorumludur
AVHO Yönetim Kurulu  Yönetiminden sorumlu oldukları birimde Politikanın uygulanmasından sorumludur.  
AVHO Müdürü  Bağlı olduğu müdürlükte KVKK uyum sürecinin yürütülmesi ve çalışmaların devamı için AVHOKVK ile iletişimi sağlamaktan, Müdürlük Kişisel Veri Envanterinin hazırlanmasından sorumludur
 1. GÜNCELLEME

İşbu Politikada yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Politika Güncelleme TarihiDeğişiklikler