Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni Tanımlar İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası: Balgat mah. Ziyabey cad. 79/1-2 Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nı, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Veri Sorumlusu KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, şikayetçi, veteriner hekim, veteriner muayenehane/poliklinik/hastane çalışanı, oda çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası faaliyetleri;

• Burs, staj ve yurt imkanları sağlamak

• Kalıcı eser inşası ve onarımlarını yaptırmak, ortak proje ve programlar yapmak

• Eğitim, sanat ve spor alanlarında ödüller vermek

• Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek/destek vermek

• Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak

• Seminerler düzenlemek

• Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek

• Üye ve çalışanlarına duyuru yapmak

• Üyelerine yazılı, basılı, dijital olarak bildirimde bulunmak Kişisel Verilerin Aktarımı KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, oda yöneticileri/çalışanları, oda iktisadi işletmeleri,  oda binası yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından

• Burs/Staj/Yurt Başvuru Formları

• Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Web Siteleri İletişim Formları

• Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

• Şikayet Başvuru Formları

• İş Başvuru Formları

• Oda Kayıt Başvuru Formları

• Veteriner Muayenehane/Poliklinik/Hastane Başvuru Formları

• Kimlik Kartı Başvuru Formu

• Çalışma Belgesi Başvuru Formu

• Oda Kayıt Belgesi Başvuru Formu gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Balgat mah. Ziyabey cad. 79/1-2 Çankaya Ankara Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.   Yukarıda belirtilen aydınlatma metnini okudum kabul ediyorum.

Ad-Soyad:

İmza: