Aydınlatma Metni

Amaç ve Tanımlar

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası [AVHO] tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel verileriniz işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, yeniden düzenlenecek, kanunen bu verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda üçüncü kişilere aktarılacaktır.

AVHO olarak işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıda inceleyebilirsiniz.

Kimlik
[Ad soyad, Anne- baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no vb…]
İletişim
[Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb..]
Özlük
[Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporlar vb…]
Hukuki İşlem
[Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb…]
Fiziksel Mekan Güvenliği
[Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb…]
İşlem Güvenliği
[IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb…]
Finans
[Malvarlığı bilgileri vb…]
Mesleki Deneyim
[Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb…]
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
[Görsel ve İşitsel kayıtlar vb…]
Sağlık Bilgileri
[Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb…]
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
[Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb…]
Oda Üyelerinin İşyeri Bilgisi [AVHO’ya üye veteriner hekimlerin işyeri bilgisi]
Oda Üyelerinin Sicil Bilgisi [AVHO üyelerinin sicil bilgileri]

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, AVHO ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, AVHO birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, AVHO ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

AVHO, kişisel verileri KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda sayılı amaçlar için işlemektedir:

 • 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümleri çerçevesinde veteriner hekimlerin AVHO’ya yazılma ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre veteriner hekimlerin AVHO’ya üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu hükümleri kapsamında AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması,
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmeliği hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği hükümlerine göre AVHO’dan veteriner hekimlere ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek bilgilerin aktarılması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen sair veri işleme şartlarından herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili veri işleme sürecine ilişkin olarak AVHO tarafından ilgili kişiden açık rıza temin edilmektedir.

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

AVHO, yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK 8. ve 9. maddeler de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gereken kişisel verileri, yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Bunlarla birlikte iş başvuru formu ile beyan etmiş olduğunuz yahut daha sonradan çeşitli yollarla toplanan kişisel verileriniz; AVHO olarak vatandaşlara sunmuş olduğumuz hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, göreviniz ifasıyla bağlantılı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

AVHO ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. AVHO tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli güvenlik tedbirleri ve altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile AVHO veri akışlarından çıkarılacaktır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile KVKK 5. ve 6. maddeleri göz önüne alınarak “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Sözleşmenin İmzalanması” hukuki gerekçelerine dayanarak işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

AVHO, olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı Kanunun 11.maddesine göre İlgili Kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıdaki seçeneklerden biri ile iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİAÇIKLAMA
Web sitemiz üzerinden başvuru  https://avho.org.tr/kvkk sayfasında yer alan KVKK Başvuru Formunu doldurmak.
Yazılı şahsen başvuruAVHO’ya kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.
KEP ile elektronik imzalı başvuruİlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden ankarabolgesiveterinerhekimlerodasi@hs01.kep.tr adresine göndermek.
Yazılı posta ile başvuruNoter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu Ziya Bey Cad. No:79/1-2 Balgat, Çankaya/ Ankara adresine posta yolu ile göndermek.
Noter üzerinden başvuruNoter üzerinden yazılı başvuru yapmak.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.