👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Embriyo Üretimi ve Transferi hakkında bilgilendirme

Hayvancılık işletmelerinde taze embriyo üretimi ve transferi uygulamaları 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmış olan “Embriyo Üretiminde Kullanılacak Sığır Cinsi Donör Hayvanlarda Aranılacak Sağlık Şartları Ve Verim Özellikleri Talimatı” kapsamında yapılmaktadır. Bu kapsamda taze embriyo üretimi ve transferi uygulaması yapılması durumunda donörün bulunduğu sürüde bahse konu talimatın I. bölümünde “1-Donör Hayvanların Bulunduğu Sürülerde Olması Gereken Sağlık Şartları’nda yer alan hastalık şartları aranır, ancak donörlerde verim özellikleri aranmaz. Üretilen embriyoların yine aynı işletmedeki diğer alıcı hayvanlara taze olarak nakli uygun olup, başka işletmelerde bulunan donörlere nakli, dondurulması ve işletmeler arası ticari satışı yapılamaz.” olarak belirtilmektedir. Taze ve dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları ise 08.12.2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış olan “Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Talimat” doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda söz konusu Yönetmeliğin Uygulama Esasları ile ilgili 5 inci maddesi doğrultusunda embriyo transferi uygulaması aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:

a) Embriyo transferini Bakanlıkça düzenlenen kursta başarılı olan ve il müdürlüğünden Embriyo Transfer İzni alan veteriner hekimler yapar. Bakanlıktan izin almadan embriyo transferi yapanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uygulanır ve izinsiz uygulama yapan veteriner hekimlerin ise; Veteriner Hekimler Odasına ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyine bildirimi sağlanır.

b) Embriyo transferi izni almış kişi veya kuruluşlar, üretimine ve ithalatına Bakanlıkça izin

verilen embriyoları kullanmak zorundadır. Bakanlıkça kullanımına izin verilmeyen embriyoları kullanan veteriner hekimlerle ilgili olarak 5996 sayılı Kanunun 36ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince yaptırım uygulanır.

c)Embriyo transferi yapan kişi ve kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen

kayıtları tutmak ve cetvelleri düzenlemek zorundadır. Kişi veya kuruluşların, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmediği ya da kayıt ve belgelerde yanlış bilgiler aktardığı ve zamanında il/ilçe müdürlüğüne bildirmediği, kayıt ve belgelerde tahrifat yaptığı tespit edildiğinde, izinleri il müdürlüğünce oniki ay süre ile geçici olarak askıya alınır ve faaliyeti durdurulur.

d) Embriyo transferi yapma izni alan serbest veteriner hekimin, yanında çalıştırdığı veteriner

sağlık teknisyeni veya veteriner sağlık teknikerine embriyo transferi yaptırdığı tespit edildiği takdirde, sorumlu veteriner hekime 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uygulanır. Bakanlıkça kullanımına izin verilen donmuş embriyoların transfer uygulaması için veteriner hekimlerin na hayvancılık işletmelerinde taze “Embriyo Transfer Sertifikası” embriyo üretimi ve transferi uygulamasını yapacak olan veteriner hekimlerin ise” Embriyo Üretim ve Transfer”ine sahip olması ve il müdürlüğünden ” Embriyo Transfer İzni” alması gereklidir. Embriyo transferi iznin alan gerçek ve tüzel kişiler her ayın onuna kadar bir önceki aya ait embriyo transferi uygulamalarını ilgili il müdürlüğüne bildirir. İl Müdürlükleri, embriyo transferi uygulamalarının e-ıslah sistemine kaydedilmesini sağlar.

Bu kapsamda; gerçekleşecek embriyo transferi uygulamalarında yukarıda bahsi geçen hususlara riayet edilmesinin sağlanması amacıyla, İlimizde embriyo transferi uygulaması faaliyetinde bulunmak isteyen veteriner hekimlerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin embriyo transfer belgesi (Ek-1) fotokopileriyle birlikte ekte yer alan listelerin (Ek-2, Ek-3) doldurularak 2(iki) şer aylık periyodlar halinde İl Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

EMBRİYO TRANSFERİ BELGESİ

DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ BİLGİ CETVELİ

TAZE EMBRİYO ÜRETİM VE TRANSFERİ BİLGİ CETVELİ