👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Kedi Ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi Ve Ticari Sevklerine İlişkin Uygulama Talimatı

Kedi ve Köpekler yolcu beraberi ya da ticari olarak yurt dışına, resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenmiş, ilgili veteriner sağlık sertifikaları ile sevk edilecektir.

Kedi ve Köpeklerin yurt dışına sevklerinde aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır:

A- Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Çıkışında Genel Gereklilikler

1.Hayvanlar, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik? hükümlerine göre kimliklendirilmiş, içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren ev hayvanı pasaportuna sahip olmak zorundadır.

2. 3 aylık yaştan küçük hayvanlar anneleri ile yurt dışına çıkabilirler.

3. Hayvanlar, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik? hükümleri ile belirlenmiş şekilde mikroçip ile kimliklendirilmiş ve kayıt altına alınmış olmalıdır.

B- Aşılama ve Kontrol

1.Hayvanlara uygulanan aşılamalar, aşı prospektüslerine uygun zamanlarda gerçekleştirilecek, yine prospektüse uygun zamanda tekrarlanacaktır.

2.Kuduz aşılaması ancak aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda geçerli kabul edilecektir.

a) Hayvan pasaportunda, aşının uygulama tarihi kayıt altına alınmış olmalıdır.

b) Aşıyı uygulayan veteriner hekimin kaşe ve imzası yer almalıdır.

c) Kullanılan aşının prospektüsünde farklı bir talimat yok ise kuduz aşısı hayvan en erken 12 haftalık yaşta uygulanmış olmalıdır.

ç) Aşılama mikroçip uygulama tarihiyle aynı gün veya daha sonra ki bir tarihte yapılmış olmalıdır.

3. Kuduz aşılamasından en erken 30 gün sonra veteriner hekim tarafından alınmış, en az 1 ml?lik kan serumu örneği numune alım formu ile (EK-1)  birlikte hayvanın kimlik bilgilerini gösterir pasaport fotokopisi de kuduz antikor titrasyon testi için Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü (VKMAEM)’ne  gönderilir.

Eksik belgeler ile gönderilen numuneler kabul edilmeyecek ve iade edilecektir.

4. Kan alımını yapacak serbest veteriner hekim, kan alımı öncesinde kan alımının gerçekleşeceği İl ya da İlçede faaliyet gösteren İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesi konusunda görevlendirilmiş resmi veteriner hekime elektronik posta yolu veya yazılı dilekçe ile bilgi verecektir. Resmi veteriner hekim kan alım işlemlerinin tamamına eşlik edebileceği gibi iş yoğunluğuna bağlı olarak bazılarına eşlik edebilecektir. Kan alımına eşlik edildiğinde, alınan numune masrafları hayvan sahibine/serbest veteriner hekime ait olmak üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile Etlik VKAEM’ne gönderilecektir.

5. Dernek vb. kurum ve kuruluşların sahipsiz hayvanlarla ilgili veterinerlik hizmetlerini yürütecek bir veteriner hekimi yok ise 6343 sayılı Kanuna göre hizmet veren bir veteriner hekim ile sözleşme yapacaktır.

6. Kuduz antikor titre laboratuvar raporlarında değişiklik talep edildiğinde, değişiklik talebinin gerekçesi resmi veteriner hekim tarafından değerlendirilir, uygun görülen talepler İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile Etlik VKAEM’ne gönderilecek ve değişiklik talebinde bulunulacaktır. Kuduz serolojik test raporu (FAVN) sonrası olası yazım hataları veya değişiklik istemleri başvuru yapan veteriner hekim veya hayvan sahibi tarafından İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Belgenet sistemi (https://e-belge.tarim.gov.tr/) üzerinden resmi yazışma ile yapılacaktır.

7. Hayvanlardan alınmış kan serumu örneklerinin analiz amacı ile yurt dışına gönderilmesi yasaktır. Yurt dışına analiz için Bakanlık izni ile numune gönderilebilir.

8. Alınan kan serumları soğuk zincirde ve alımı takip eden en geç 5 gün içerisinde yukarıda ifade edilen Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Enstitü Müdürlüğü; kan alımını takiben 5 gün içerisinde laboratuvara ulaşmamış numuneleri kabul etmeyecek ve iade edecektir.

9. Aşı prospektüsüne uygun şekilde, periyodik olarak düzenli aşılamaya devam edildiği sürece, daha önceki bir aşılama sonrasında alınmış kuduz serolojik test raporu (FAVN Test) hayvanının yaşamı boyunca geçerli olmaktadır. Aşılamayı takip eden bir sonraki aşılama, önceki aşılamanın geçerlilik süresi içinde yapılmadığı takdirde, “ilk aşılama” olarak kabul edilecek ve hayvan aşılamadan en az 30 gün sonra kuduz antikor titrasyon testine tabi tutulacaktır.

10. Önceden alınmış serolojik test raporuna sahip olan hayvanlar ile ilgili olarak;

-Raporu veren laboratuvarın yetkili olup olmadığı kontrol edilir.

-Avrupa Birliği için, bu testin yapılmasına yetkili kılınan laboratuvarların listesi

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

sayfasında yayınlanmaktadır. Söz konusu listelerdeki laboratuvarların sonuçları yasal olarak kabul edilmektedir.

-Diğer ülkeler için aşağıdaki linkte yer alan ve OIE tarafından onaylı laboratuvarların sonuçları kabul edilecektir

https://www.oie.int/scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories/

11. Etlik VKMAEM tarafından düzenlenmiş kuduz titre sonucuna ait raporlar, veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeden önce resmi veteriner hekim tarafından Veteriner Laboratuvar Bilgi Sisteminden (VELBİS) doğruluğu kontrol edildikten sonra raporun arkası imzalanıp mühürlenerek sertifikaya eklenecektir.

Kuduz serolojik test raporu (FAVN Test) yurt dışı çıkışlarında tek başına yeterli değildir.

Geçerli bir FAVN test raporu ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Ülkemizden çıkış yapmadan 48 saat öncesinde Veteriner Sağlık Sertifikası alınması zorunludur.

12. Veteriner sağlık sertifikası tanziminde raporda yer alan kişi ve hayvanın ismi dikkate alınır. Ancak, Kuduz antikor titre testinden sonra hayvanın sahip değişikliği oluşmuş ise bu Talimatın C Bölümünün, “Madde 3.2. Sahiplenilmiş hayvanların yeniden sahiplendirilmesi” başlığı altındaki hükümlere göre işlem yapılır.

13.Sehven birden fazla çip uygulaması yapılan hayvanların yurt dışına çıkış işlemlerinde, sertifika laboratuvar raporunda yer alan çip numarasına göre düzenlenir.    

C- Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Çıkışı

1) Koruma altındaki ırklar

a) “Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (YEHGK )” gereği “Ulusal Komite” tarafından belirlenmiş;

-Kangal Çoban Köpeği

-Akbaş Çoban Köpeği

-Kars Çoban Köpeği

-Çatal Burun Av Köpeği

-Zağar İnci Köpeği

-Ankara Kedisi

-Van Kedisi

Irklarından olan kedi ve köpekler, gen kaynakları koruma altına alınan hayvanlardır ve yurt dışına çıkışları ön izne bağlıdır.

b) Yolcu beraberinde yurt dışına çıkışı ön izine bağlı ırklar için YEHGK Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi 10 uncu fıkrası gereği işlem yapılır.

c) Pasaportlarında yurt dışına çıkışı ön izine bağlı ırkların melezi yazan hayvanların durumları YEHGK Yönetmeliğinin 8 inci maddesi 1 inci fıkrası gereği işlem yapılır.

ç) Yurt dışına çıkarılacak hayvanların pasaportlarında ırk ve renkleri kesin olarak tanımlanmış olacaktır. Pasaportlarında ırkları yalnızca “mix/melez”, renkleri yalnızca ?mix/karışık? gibi ifadelerle tanımlanmış hayvanların yurt dışı çıkış işlemleri yapılmaz. Hayvanların ırkına ve rengine en yakın ırk ve renk yazılır. Bu hayvanların işlemleri pasaportlarında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.

d) Pasaportlarında hangi ırk yazarsa yazsın, yurt dışına çıkarılacak kedi ve köpekler, yurt dışına çıkışı ön izne bağlı ırklar göz önüne alınarak değerlendirilir, kesinlikle söz konusu ırklardan olmadığı tespit edilir. Şüphe durumunda YEHGK Yönetmeliğinin 8 inci maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi gereği kurulan “Komisyon” kararına göre işlem yapılır.

2-Tehlikeli Köpek Irkları

            a)Pitbull Terrier, JapaneseTosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ırkları ve bu ırkların melezi köpeklerin yurt dışına çıkışı yasaktır.

            b) Bu ırk köpeklerin üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkemize girişi, satışı, reklamı, takası, sergilenmesi ve hediye edilmesi yasaktır.

            c) İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yukarıda ifade edilen köpek ırkları ya da melezleri ile herhangi bir işleme için başvuru yapıldığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, mahalli teşkilatına bilgi verilecektir.

3-Sahiplendirme amaçlı yurt dışına çıkarılacak kedi ve köpekler

3.1-Sahipsiz ya da kontrollü hayvanların sahiplenilmesi

a) Sokaklarda, ormanlık alanlarda vb. yaşayan sahipsiz hayvanları ve/veya kamu ya da özel geçici bakım evleri bünyesinde bulunan kontrollü hayvanları sahiplenecek kişi ya da tüzel kişilikler tarafından, 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan ?Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği? gereği ilgili Yönetmeliğin Ek-4?ünde yer alan “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” Yönetmelikte belirtildiği şekilde alınır. Hayvan pasaportu çıkartmak için, düzenlenmiş ve onaylanmış “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ya da yetkilendirilmiş serbest veteriner hekimlere başvurulur.

b) Kayıt için, sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde ?Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği?nin Ek-4?ünde yer alan “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş serbest veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından veri tabanına kaydedilir.

c) Sahiplendirme yapacak Geçici Bakım Evleri, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ne göre tanımlanmış olmalıdır.

3.2. Sahip Değişikliği

a) Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin” Ek-3?ünde yer alan Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi ve varsa pasaportu ile altmış gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurur. Resmî veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip değişikliği işlenir.

b) Sahiplenilmiş hayvanın, yeniden sahiplendirilmek istenmesi durumunda, hayvan daha önceden kimliklendirilmiş olduğundan; “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” gereği, yetkili veteriner hekim tarafından hayvanın pasaportuna, sahip değişikliği işlenecektir.

3.3-Sahipsiz ya da kontrollü hayvanların yurt dışı sahiplenilmesi

Sahipsiz veya kontrollü hayvanların yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızca, yabancı uyruklu kişilerce veya yurt dışında bulunan derneklerce sahiplenmesine yönelik iş ve işlemler Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

3.4- Sahiplenilmiş hayvan

 Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik? gereği Bakanlığımızdan izin almış ev ve süs hayvanı satış yerinden satın alınmamış kimliklendirilerek sahiplendirme yapılmış hayvanların yurt dışına hareketi için sağlık sertifikası bu Talimattaki hükümlere göre düzenlenecektir.

3.5-Sahiplenilmiş hayvanların yurt dışına çıkışı

a) Hayvanlar için ikamet ettiği İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından veteriner sağlık sertifikası düzenlenir başka bir ilden çıkış yapacak ise çıkış yapacağı ile kadar geçerli olacak ekteki form (EK-2) düzenlenir.

b) Aynı kişi tarafından, farklı hayvanların farklı zamanlarda yurt dışına çıkarılması talep edildiğinde, söz konusu kişiden daha önceden yurt dışına çıkarılmış hayvanların durumunu ve barındıkları adresi belirten bir dilekçe (EK-3) alınacak ve Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlığımızca ilgili ülkenin yetkili otoritesinden, söz konusu dilekçeye istinaden bilgi talep edilecek, alınan bilgi çerçevesinde nasıl bir işlem yapılacağı konusunda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirilecektir.

Ç- Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Çıkışında Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi

a)Resmi veteriner hekim tarafından düzenlenmiş veteriner sağlık sertifikasına sahip olmayan hiçbir kedi ve köpek yurt dışına çıkarılamaz.

b) Yurt dışına kedi ve köpek sevkleri için Bakanlığımızca belirlenmiş veteriner sağlık sertifikası düzenlenecektir.

c) Düzenlenecek veteriner sağlık sertifikaları, Bakanlığımızca yayımlanmış olan ?Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı? hükümleri doğrultusunda düzenlenecektir.

ç) Veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesi için kuduz antikor titre sonucu gerekli olduğunda, laboratuvar raporunda hayvan sahibinin adı, hayvanın adı ve mikroçip numarası belirtilmiş olacaktır.

d) Kan alımından önce verilmiş olması şartı ile hayvan sahibinin kendisi adına kan alım işlemlerini takip edebileceğine dair noter aracılığı ile verilmiş vekâletnamesi bulunan kişi adına düzenlemiş laboratuvar raporu da veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesi aşamasında dikkate alınacaktır. Ayrıca ?Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik? gereği, Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan ?Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi? ile sahip değişikliği yapılan hayvanlar içinde dikkate alınacaktır.

e) Veteriner sağlık sertifikası iş ve işlemleri hayvan sahibi tarafından doğrudan gerçekleştirilmelidir. Hayvan sahibinin iş ve işlemleri yürütemediği durumlarda;

i) Hayvan sahibinin yurt içinde olması durumunda, noter aracılığı ile vekaletname verdiği kişi/kurum,

ii) Hayvan sahibinin yurt dışında olması durumunda;

1-Dernekler arası yapılan sözleşmenin,   2-Sahiplenecek kişinin vermiş olduğu dilekçenin,

Yetkili kurum tarafından onaylanması durumunda yetki verilen kişi/kurum,

iii) Hayvan sahibinin kendisi yerine hayvanların ticari olmayan hareketi, kargo şirketi tarafından yapılacak ise kontrat yaptığı taşıma şirketi tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılabilecektir.

f) Kargo yolu ile taşınacak hayvanlar için hizmet alınacak kargo şirketi, Türkiye’de kayıtlı ve hayvan taşımaya izinli bir şirket olmalıdır. Şirkete ait izin belgelerinin veya ruhsatlarının bir örneği alınarak başvuru dosyasına eklenecektir.

g) Sahipli hayvanlar ticarete konu olamaz. Hayvanların AB ülkelerine hareketlerinde Birliğin mevzuatı gereği;

1-Hayvanlara eşlik edecek kişi olması durumunda yolcu beraberi veteriner sağlık sertifikası düzenlenir,

2-Hayvanlara eşlik edecek kişi olmaması durumunda ise ticari veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.

3-Kargo şirketleri tarafından gönderilen/taşınan hayvanlar için ticari veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.   

ğ) Kedi ve köpeklerin yurt dışına ticari hareketlerinde sertifika düzenlenmesi aşamasında;

 Hayvanların ülkemizdeki ticari bir işletmeden ya da çiftlikten çıkış yapması,

 Çıkış yaptığı işletme ya da çiftlik tarafından faturalandırılmaları

 Yurt dışında bir kurum, enstitü veya merkeze sevk edilmesi durumunda yurtdışındaki işletmenin faal ve yetkili otoriteden izinli olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

h) Başvuruda Aranacak Belgeler;

 • Başvuru dilekçesi
 • Hayvanın Pasaport
 • Laboratuvar raporu
 • Sahipsiz Hayvan Edinme Formu
 • Barınak ya da derneğin kayıt belgesi, veteriner hekim sözleşme örneği
 • Hayvan el değiştirmiş ise Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi
 • Kargo şirketi başvurularında hayvan sahibi adına kesilmiş fatura ya da fatura statüsünde resmi belge
 • Kargo şirketinin faaliyet/izin belgesi
 • Ticarete konu hayvanlar için fatura
 • İş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için verilen vekaletname (yurt dışından alınmış bir vekaletname ise yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe çevirisi ve aslı)

ı) Hayvan Sahibine Verilecek Belgeler;

 • Veteriner Sağlık Sertifikası
 • Kuduz Titre Laboratuvar Raporu
 • Varsa Diğer Laboratuvar Raporları
 • Varsa Ek Beyan/Deklarasyon

* “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” işlemleri başlatılana kadar hayvanlar söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınır.

EK 1 – KUDUZ TEŞHİS LABORATUVARI NUMUNE DİLEKÇE FORMU

EK 2 – KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN ÖN SAĞLIK SERTİFİKASI

EK 3 – HAYVAN DURUM FORMU

Bir yanıt yazın