👤Üye/Öğrenci Girişi      🛒Mağaza 

DUYURULAR

Veteriner Hekimlere de İlave Ek Ödeme Tanınması Talebimizi Anayasa Mahkemesine Taşıdık

Beşeri Hekimler Ve Diş Hekimlerine Tanınan Emeklilik İlave Ödemesinin Veteriner Hekimlere de Tanınması Talebimizi Anayasa Mahkemesine Taşıdık!

            5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen ek madde 84 ile, aynı maddenin taslak gerekçesinde de ortaya konduğu üzere, kamudan emekli hekimlerin maaşlarının başka mesleklere göre düşük kalması sebebiyle bir ilave ödenmesi amaçlanmıştır.

            Ancak kanunda “tabipler” ve “diş tabipleri” ifadeleri yer alırken veteriner hekimleri kapsamadığı için açtığımız idari dava reddedilmiştir.

            Oysa ‘Tabip” kelimesi Türk Dil Kurumunda “hekim” ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Veteriner hekimler hayvan sağlığı ile mücadele etmekte ve hayvan hastalıkları tedavisinin yanı sıra toplum dolayısıyla da insan sağlığına hizmet etmektedir. Tabip kelimesi veteriner hekimleri de kapsamaktadır.

            Veteriner hekimler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Maddesi III. Bendinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıf başlığı kapsamında ”Sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekim gibi memurlar ile…” şeklinde devam eden maddede Veteriner Hekimlerin sağlık hizmetleri sınıfına dahil olduğu açıkça hükme bağlanmıştır.

            Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2006 tarihli 2006/111 E., 2006/112 K. sayılı emsal kararında da VETERİNER HEKİMİN FAYDALANDIĞI FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN BEŞERÎ HEKİMLERİN YARARLANAMAMASINI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULMUŞTUR. Kararda ”Hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışan veteriner, vazife gören memur ve hizmetliler fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına karşın, insan sağlığı konusunda çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin de bu zamdan yararlandırılmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır. Çünkü, doktor ve diğer sağlık personeli de benzer tehlikelerle yüz yüze bir çalışma yaşamı sürdürmektedirler” denilmiştir.

            Yüksek Mahkeme, Hayvan sağlığı ile mücadele eden veteriner hekimlerin fiili hizmet zammından yararlanmasına rağmen diğer sağlık personellerinin bu zamdan yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı görmüştür. Aynı yorumla beşerî hekim ve diş hekimlerine emekli aylıklarının muadillerinin gerisinde olmasından bahisle yapılan ilave ödemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği aynı hizmet sınıfında olan ve emekli aylıkları tabip ve diş tabiplerinden dahi düşük olan veteriner hekimlerinin kanun kapsamı dışında bırakılması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu açıktır.

            Hayvan sağlığı, gıda sağlığı, çevre ve toplum sağlığı dolayısıyla insan sağlığını da doğrudan ilgilendiren Veteriner Hekimlerin kamusal hakları ile Beşeri Hekimlerin kamusal hakları arasında ayrım görmek; arkaik, çağdışı bir yaklaşımdır, terk edilmelidir. Tüm bu nedenlerle reddedilen idari davayı Anayasa Mahkemesine taşıdık.

            Düzenlemenin ve uygulamanın bu haliyle Hukuk Devleti, Sosyal Devlet, Kanunilik, Eşitlik, Öngörülebilirlik ilkelerine ve Çalışma Hakkına aykırı olduğu gerekçeleriyle yaptığımız başvurumuzdan çıkabilecek olumlu bir sonuç tüm kamudan emekli veteriner hekimler için hak doğuracaktır. Meslek camiasına duyururuz.

Saygılarımızla mesleki kamuoyuna duyurulur…